Kontakt

Raiffeisen stambena štedionica d.d.

Ulica grada Vukovara 37b
10 000 Zagreb

Tel: 01/6006 100
Fax: 01/6006 199

Info telefon: 072 62 62 62

Državna poticajna sredstva

Povratak

Državna poticajna sredstva

Državna poticajna sredstva za stambenu štednju (DPS) ostvaruju stambeni štediše temeljem sklopljenog ugovora o stambenoj štednji i uplata stambene štednje. Iznos DPS-a određen je Zakonom o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje na postotak od osnovice. Osnovicu za DPS određena je iznosom raspoložive stambene štednje u prethodnoj kalendarskoj godini, ali najviše do iznosa od 5.000,00 kn raspoložive štednje po stambenom štediši tijekom kalendarske godine. Pod raspoloživom štednjom smatraju se sve uplate stambene štednje umanjene za iznos naknada naplaćenih od strane štedionice tijekom kalendarske godine.

Dio raspoložive stambene štednje koja prelazi 5.000,00 HRK po stambenom štediši u jednoj godini, ne prenosi se kao osnovica za DPS u sljedeću kalendarsku godinu.

Državna poticajna sredstva (DPS) za 2015. godinu iznose 4,9%, u maksimalnom iznosu 245,00 HRK, najviše do iznosa od 5.000,00 HRK raspoložive stambene štednje tijekom kalendarske godine.
Državna poticajna sredstva (DPS) za 2016. godinu iznose 4,1%, u maksimalnom iznosu 205,00 HRK, najviše do iznosa od 5.000,00 HRK raspoložive stambene štednje tijekom kalendarske godine.
Državna poticajna sredstva (DPS) za 2017. godinu iznose 3,3%, u maksimalnom iznosu 165,00 HRK, najviše do iznosa od 5.000,00 HRK raspoložive stambene štednje tijekom kalendarske godine.

Uplata i upis državnih poticajnih sredstava

DPS se uplaćuje iz državnog proračuna temeljem zahtjeva za isplatom državnih poticaja koje podnosi stambena štedionica za svoj štediše. Ministarstvo financija, nakon što se usklade podneseni zahtjevi stambenih štedionica za prethodnu kalendarsku godinu, u roku šezdeset dana od dana podnošenja ispravljenih zahtjeva isplatiti stambenoj štedionici državna poticajna sredstva.

Stambena štedionica primljeni iznos državnih poticajnih sredstava evidentira u poslovnim knjigama i upisuje na račune stambene štednje najkasnije u roku osam dana od primitka iznosa.

Kamata na državna poticajna sredstva

Državna poticajna sredstva ukamaćuju se po istoj kamatnoj stopi kao i štedni ulog, ovisno o tarifi štednje.

Raspolaganje državnim poticajnim sredstvima

Ako je stambena štednja trajala duže od 5 godina, korištenje državnih poticaja za stambenu državnim poticajima za stambenu štednju je slobodno i štediša ima pravo na isplatu DPS i pripadnih kamata. U slučaju stambene štednje maloljetne djece, raspolaganje sredstvima na računima stambene štednje maloljetnika je ograničeno, prema odredbama Obiteljskog zakona i mišljenja Ministarstva socijalne politike i mladih, samo na potrebe za uzdržavanje, liječenje, odgoj, školovanje, obrazovanje ili za podmirenje druge važne potrebe djeteta, a za iznose preko 10.000 kn potrebno je i rješenje centra za socijalnu skrb.

Ako je vrijeme štednje kraće od pet godina, štediša ima pravo na državna poticajna sredstva samo ako uzima stambeni kredit. Ako ne realizira stambeni kredit, gubi pravo na isplatu državnih poticajnih sredstava, a stambena štedionica državna poticajna sredstva s pripadajućom kamatom vraća u državni proračun. Ako je vrijeme štednje dulje od pet godina, štediša ima pravo na isplatu državnih poticajnih sredstava i pripadajuće kamate, bez obzira na to uzima li stambeni kredit ili ne. 
 

Zakon o dopuni Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje

u NN br. 139/2013 objavljen je Zakon o dopuni Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje koji stupa na snagu 01.01.2014. godine.

Dopunama Zakona se određuje da se iznimno državna poticajna sredstva na stambenu štednju prikupljenu u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine neće isplatiti iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

Pretraživanje
Unesite pojam:
Moja stambena štednja