Kontakt

Raiffeisen stambena štedionica d.d.

Ulica grada Vukovara 37b
10 000 Zagreb

Tel: 01/6006 100
Fax: 01/6006 199

Info telefon: 072 62 62 62

Smrt štediše

Povratak

U slučaju smrti stambenog štediše prava i obveze po osnovi ugovora o stambenoj štednji prelaze na nasljednika. Ako postoji više nasljednika, prava i obveze iz stambene štednje postaju predmet nasljeđivanja samo onda ako se nasljednici do završetka ostavinske rasprave dogovore da će jedan od njih preuzeti ta prava i obveze.

Ako nasljednici ne postignu dogovor, ugovor o stambenoj štednji prestaje na dan smrti oporučitelja, a u ostavinsku masu ulazi samo ušteđeni iznos s obračunatim kamatama do donošenja pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju. Državna poticajna sredstava s pripadajućom kamatom ulaze u ostavinsku masu ako vrijeme stambene štednje nije trajalo kraće od pet godina.

Pretraživanje
Unesite pojam:
Moja stambena štednja