Kontakt

Raiffeisen stambena štedionica d.d.

Ulica grada Vukovara 37b
10 000 Zagreb

Tel: 01/6006 100
Fax: 01/6006 199

Info telefon: 072 62 62 62

Često postavljana pitanja

Povratak

1. Jesu li štedni ulozi u stambenim štedionicama osigurani?
Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (Agencija) osigurava štedne uloge u iznosu od 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan nastupa osiguranog slučaja po osobi-deponentu. Isplata obeštećenja je u domaćoj valuti. Za obveze Agencije jamči Republika Hrvatska.

2. Može li štediša biti maloljetna osoba?
Može. U tom slučaju Zahtjev za sklapanje ugovora o stambenoj štednji podnosi zakonski zastupnik maloljetne osobe.

3. Što su i koliko iznose državna poticajna sredstva (DPS)?
Državna poticajna sredstva za stambenu štednju (DPS) ostvaruju stambeni štediše temeljem sklopljenog ugovora o stambenoj štednji i uplata stambene štednje. Iznos DPS-a određen je Zakonom o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje na postotak od osnovice. Osnovicu za DPS određena je iznosom raspoložive stambene štednje u prethodnoj kalendarskoj godini, ali najviše do iznosa od 5.000,00 kn raspoložive štednje po stambenom štediši tijekom kalendarske godine. Pod raspoloživom štednjom smatraju se sve uplate stambene štednje umanjene za iznos naknada naplaćenih od strane štedionice tijekom kalendarske godine.
Dio raspoložive stambene štednje koja prelazi 5.000,00 HRK po stambenom štediši u jednoj godini, ne prenosi se kao osnovica za DPS u sljedeću kalendarsku godinu.
DPS se uplaćuje iz državnog proračuna temeljem zahtjeva za isplatom državnih poticaja koje podnosi stambena štedionica za svoj štediše. Ministarstvo financija, nakon što se usklade podneseni zahtjevi stambenih štedionica za prethodnu kalendarsku godinu, u roku šezdeset dana od dana podnošenja ispravljenih zahtjeva isplatiti stambenoj štedionici državna poticajna sredstva.
Stambena štedionica primljeni iznos državnih poticajnih sredstava evidentira u poslovnim knjigama i upisuje na račune stambene štednje najkasnije u roku osam dana od primitka iznosa.

4. Može li štediša štedjeti u više stambenih štedionica i ostvarivati pravo na državna poticajna sredstva po svim ugovorima?
Štediša može štedjeti u više stambenih štedionica, ali u tom slučaju, sukladno izmjenama Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje, državna poticajna sredstva može ostvariti samo u jednoj stambenoj štedionici.

5. Što preporučiti štediši koji želi uplaćivati više od 5.000,00 kuna godišnje?
Obzirom da su državna poticajna sredstva ograničena na 500,00 kuna po stambenom štediši godišnje, ukoliko štediša želi godišnje uplaćivati više od 5.000,00 kuna, preporuča mu se tzv. obiteljska štednja.
Svaki član obitelji može imati vlastiti ugovor o stambenoj štednji i na temelju njega dobivati državna poticajna sredstva i pripadajuće kamate. Po isteku vremena štednje, svi ugovori sklopljeni unutar obitelji mogu se ustupiti jednom korisniku kredita. Na taj način ostvaruje se veći iznos ušteđevine, a time i pravo na veći iznos kredita. Pod članom obitelji smatra se bračni i izvanbračni drugovi, srodnik u pravoj liniji, te braća i sestre koji zajedno stanuju.
Iznimno, DPS na stambenu štednju prikupljenu od 01. siječnja do 31. prosinca 2014.god. neće se isplatiti iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

6. Kada se naplaćuje naknada za sklapanje ugovora o stambenoj štednji?
Naknada za sklapanje ugovora o stambenoj štednji naplaćuje se od prvih štednih uloga do naplate u cijelosti.

7. Može li se tijekom štednje promijeniti tarifa štednje?
Tarifa štednje može se mijenjati tijekom štednje sve do prihvaćanja dodjele ugovorenog iznosa.
Kod izmjene tarife štednje iz štednje s višom kamatnom stopom u štednju s nižom kamatnom stopom vrši se reobračun kamate na ušteđevinu po kamatnoj stopi nove tarife štednje počevši od datuma sklapanja ugovora, odnosno datuma prve uplate. Izmjena tarife štednje s nižim kamatnom stopom u tarifu štednje s višom kamatnom stopom nije dozvoljena

8. Što se događa s ugovorom o stambenoj štednji ukoliko stambeni štediša ne uplaćuje štedne uloge redovito?
Redovite uplate štednih uloga uvjet su za postizanje vrijednosti ugovora potrebnog za dodjelu ugovorenog iznosa.
Ukoliko stambeni štediša nije u mogućnosti određeno vrijeme plaćati štedne uloge produžava se vrijeme čekanja na dodjelu.
RSŠ ima pravo raskinuti ugovor o stambenoj štednji ukoliko štediša kasni s uplatom više od šest ugovorenih rata štednog uloga uključujući i izvanredne uplate.

9. Koje je minimalno vrijeme štednje da bi štediša ostvario pravo na stambeni kredit?
Sukladno Zakonu o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje minimalno vrijeme štednje da bi štediša ostvario pravo na stambeni kredit je dvije godine. Izmjenom Zakona štedionicama je dozvoljeno u ponudu svojih programa uvrstiti međufinancitranje, odnosno odobravanje kredita i prije isteka minimalnog razdoblja štednje.

10. Mora li po isteku štednje od pet godina štediša uzeti stambeni kredit?
Ne mora. Po isteku vremena štednje od pet godina štediša može uzeti ušteđevinu i odreći se prava na stambeni kredit, a ušteđevinom slobodno raspolagati.

Pretraživanje
Unesite pojam:
Moja stambena štednja