Kontakt

Raiffeisen stambena štedionica d.d.

Ulica grada Vukovara 37b
10 000 Zagreb

Tel: 01/6006 100
Fax: 01/6006 199

Info telefon: 072 62 62 62

Štednja

Povratak

ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE STAMBENE ŠTEDNJE U RAIFFEISEN STAMBENOJ ŠTEDIONICI

Članak 1.

Raiffeisen stambena štedionica d.d. Zagreb (dalje: Štedionica) obračunava i naplaćuje za obavljene usluge sljedeće naknade:

VRSTA USLUGE

IZNOS NAKNADE u EUR / kn

STAMBENA ŠTEDNJA
Sklapanje Ugovora o stambenoj štednji bez naknade
Slanje izvoda i vođenje računa stambene štednje
Slanje izvoda jednom godišnje bez naknade
Vođenje računa 4,50 kn / 0,60 EUR mjesečno
Slanje izvoda na zahtjev klijenta 54,00 kn / 7,20 EUR po izvodu
Izmjene ugovora o stambenoj štednji:
Povećanje ugovornog iznosa* 1% iznosa za koji se ugovorni iznos uvećava
Izmjena tarife 25,00 kn / 3,50 EUR
Ostale izmjene ugovora (umanjenje ugovornog iznosa) 25,00 kn / 3,50 EUR
Prijevremeni otkaz ugovora o stambenoj štednji** 0,5% ugovornog iznosa
Prijevremeni otkaz ugovora o stambenoj štednji za ugovore kojima se obračunava a'vista kamatna stopa bez naknade
Prijenos raspoložive stambene štednje 50,00 kn / 7,00 EUR
Ustup Ugovora o stambenoj štednji 25,00 kn / 3,50 EUR

Iznosi naknada izraženi u eurima odnose se na ugovore sa valutnom klauzulom i obračunavaju se u kunskoj protuvrijednosti eura po srednjem tečaju tečajnice HNB važeće na dan obračuna. Iznosi naknada izraženi u kunama odnose se na ugovore bez valutne klauzule.

* naplaćuje se u slučaju kada je ugovorni iznos manji od iznosa ukupnih ušteđenih sredstava na računu stambene štednje. Štedionica prilikom otkaza Ugovora o stambenoj štednji povećava ugovorni iznos spomenutog Ugovora na prvi slijedeći iznos koji je kod tarifa bez primjene valutne klauzule djeljiv s 1000, odnosno kod tarifa s primjenom valutne klauzule djeljiv sa 100 i jednak je ili viši iznosu ušteđenih sredstava.

** prijevremenim otkazom se smatra otkaz Ugovora o stambenoj štednji od strane stambenog štediše prije isteka ugovornog roka, odnosno prije ispunjenja uvjeta za dodjelu ugovornog iznosa.

 

 

OSTALE ODREDNICE


Članak 2.

Ukoliko Ugovor bude otkazan iz bilo kojeg razloga, naknada naplaćena prilikom sklapanja Ugovora u cijelosti ili djelomično ne vraća se stambenom štediši.

Naknada za vođenje računa stambene štednje obračunava se na mjesečnoj osnovi, posljednji kalendarski dan u mjesecu, odnosno na dan otkaza ili zatvaranja štednog računa.

Naknade za izmjene Ugovora o stambenoj štednji obračunavaju se u ukupnom iznosu i dospijevaju na naplatu u trenutku prihvata Zahtjeva za izmjenu Ugovora.

Ostale izmjene Ugovora o stambenoj štednji kao što su: izmjena štednog uloga, izmjena posebnih uvjeta i izmjena osobnih podataka, se ne naplaćuju.

Osnovicu za obračun naknade za prijevremeni otkaz Ugovora o stambenoj štednji čini ugovorni iznos, a naplaćuje se, odnosno usteže od ušteđenih sredstava stambene štednje prilikom isplate. Ukoliko je ugovorni iznos otkazanog ili raskinutog Ugovora bio umanjen do šest mjeseci prije dana raskida ili otkaza, osnovicu za naplatu navedene naknade čini ugovorni iznos prije njegovog smanjenja. Naknada za prijevremeni otkaz Ugovora o stambenoj štednji se ne naplaćuje ukoliko je razdoblje štednje trajalo duže od 60 mjeseci od dana sklapanja, neovisno o tome jesu li ispunjeni uvjeti za dodjelu ugovornog iznosa ili nisu. Također, naknada za prijevremeni otkaz Ugovora o stambenoj štednji se ne naplaćuje u slučaju otkaza Ugovora o stambenoj štednji prije isteka vremena od pet godina štednje, uz prijenos štednog uloga na drugi ugovor unutar Štedionice, uz uvjet da ugovor na koji su sredstva prenesena neće biti otkazan unutar šest mjeseci od dana prijenosa štednog uloga po otkazanom ugovoru. U protivnom, štediši će se naplatiti naknada za prijevremeni otkaz spomenutog ugovora, kao i po svim prethodno otkazanim ugovorima čija su sredstva prenesena na njegov štedni račun.

U trenutku otkaza ugovora o stambenoj štednji ili isplate ušteđevine s računa, u obzir se uzimaju sve proknjižene uplate stambene štednje. U slučaju da štediša izvrši uplatu štednje u roku kraćem od 7 radnih dana prije otkaza ugovora, RSŠ nije odgovorna ako ta uplata nije pri otkazu uključena u obračun kamata i ostalih prava po ugovoru o stambenoj štednji.

Ukoliko temeljem ostvarenja stečenog prava na stambeni kredit, dođe do potrebe povećanja ugovornog iznosa za iznos nezahtijevane državne premije, a na koju je štediša stekao pravo, naknada za povećanje ugovornog iznosa se ne naplaćuje.

Kod smrtnog slučaja stambenog štediše, naknada za ustup Ugovora o stambenoj štednji se ne naplaćuje.
Iznosi naknada naplativih za ostale vrste usluga, koje nisu navedene u ovoj Odluci, bit će određene u posebnim odlukama Uprave Štedionice.
Štedionica može u okviru posebnih akcijskih ponuda štedišama pojednih vrsta štednje odobravati manje iznose naknada i druge pogodnosti utvrđene posebnom odlukom Štedionice.

NAČELA ZA UTVRĐIVANJE PROMJENE VISINE NAKNADE


Članak 3.

Pri određivanju promjene visine naknada, Štedionica prati promjene uvjeta poslovanja kroz sljedeće troškove koji mogu posredno ili neposredno utjecati na iznos pojedine naknade:

  • administrativni troškovi koji uključuju troškove poštarina, pripreme i ispisa dokumenata za potrebe štediša, troškovi telefona u komunikaciji sa štedišama i dr.;
  • troškovi rada u poslovnom procesu koji uključuje uloženi rad djelatnika i vanjskih suradnika uključenih u proces;
  • operativni troškovi koji uključuju troškove ureda, održavanja, dorade i razvoja informatičkih sustava, troškove upravljanja rizicima poslovanja, troškove sigurnosti i osiguranja te drugi operativni troškovi.
 
Pored zavisnih troškova koji utječu na visinu naknada, pri odluci o promjeni pojedine naknade Štedionica uključuje i utjecaje na poslovanje te posredno i neposredno na visinu naknada:
  • regulatorni uvjeti koji se odnose na promjene zakona i propisa kojim se uređuje poslovanje i uvjetuje način na koji se odvija pojedina poslova aktivnost, odnosno pod kojim se pruža pojedina usluga;
  • tržišni uvjeti koji se odnose na uvjete i način pružanja usluga te visina i način naplate naknada u drugim institucijama na tržištu.
 
Promjena visine naknade predstavlja novo određivanje visine postojećih naknada i provodi se na temelju odluke Uprave Štedionice. Novo određena visina naknade dobiva se analizom utjecaja navedenih faktor na poslovanje i Štedionica je ovlaštena promijeniti naknade uslijed promjena navedenih uvjeta, troškova i okolnosti poslovanja za usluge i proizvode na temelju kojih se naplaćuju naknade.
 
Štedionica na temelju svoje diskrecione ocjene donosi odluku o visini promjene naknada i uvjetima naplate iste te samostalno odlučuje hoće li i u kojem trenutku iskoristiti mogućnost naplate naknade. Štedionica je u svakom trenutku ovlaštena smanjiti visinu naknade, neovisno o promjeni materijalnih i regulatornih troškova.


Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se od 01.01.2016. godine. Stupanjem na snagu ove Odluke, stavlja se van snage Odluka br. 31/A/2015 od 12.03.2015. godine.

 Informacije za klijente Načela za utvrđivanje promjene visine naknade za usluge u štednom i kreditnom poslovanju Raiffeisen stambene štedionice d.d.


Ostale naknade ostaju nepromijenjene i naplaćuju se sukladno trenutno važećoj Odluci o naknadama za usluge stambene štednje u Raiffeisen stambenoj štedionici d.d.
Pretraživanje
Unesite pojam:
Moja stambena štednja