Kontakt

Raiffeisen stambena štedionica d.d.

Ulica grada Vukovara 37b
10 000 Zagreb

Tel: 01/6006 100
Fax: 01/6006 199

Info telefon: 072 62 62 62

Krediti

Povratak

ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE STAMBENIH KREDITA RAIFFEISEN STAMBENE ŠTEDIONICE d.d.

Članak 1.

Raiffeisen stambena štedionica d.d. Zagreb (dalje: Štedionica) obračunava i naplaćuje za obavljene usluge sljedeće naknade:

VRSTA USLUGE IZNOS NAKNADE u EUR / HRK *
Odobrenje redovnog stambenog kredita do 1% iznosa odobrenog kredita, maksimalno 2.500 HRK
Odobrenje kredita za međufinanciranje  do 1% iznosa odobrenog kredita, maksimalno 2.500 HRK
Korištenje redovnog stambenog kredita po isteku kredita za međufinanciranje 0,00 EUR/HRK
Slanje izvoda i vođenje računa stambenog kredita
Slanje izvoda sudionicima u kreditnom poslu jednom godišnje 0,00 EUR/HRK
Vođenje računa 0,60 EUR mjesečno / 4,50 HRK mjesečno
Slanje izvoda na zahtjev sudionika u kreditnom poslu 7,20 EUR po izvodu / 54,00 HRK po izvodu
Otkaz kredita neurednom dužniku 20,00 EUR / 150,00 HRK
Promjene po kreditu
Promjena dužnika 80,00 EUR / 600,00 HRK
Promjene sudužnika i jamaca 40,00 EUR / 300,00 HRK
Promjene nekretnine/pokretnine založene u korist RSŠ ili zamjena sa jamcima 80,00 EUR / 600,00 HRK
Ostale promjene ugovornih uvjeta (promjena iznosa anuiteta, promjena roka otplate i dr.) krediti sa jamcima 40,00 EUR / 300,00 HRK
krediti uz hipoteku 80,00 EUR / 600,00 HRK
Odustajanje od ugovorenog kredita izvan zakonskog roka od 14 dana uz povrat dokumentacije 13,50 EUR / 100,00 HRK
Ugovaranje moratorija 46,50 EUR / 350,00 HRK
Ugovaranje moratorija osobama na čuvanju trudnoće, rodiljnom dopustu, kao i njihovim bračnim partnerima 0,00 EUR/HRK
Prijevremena otplata kredita (konačna i djelomična)
Prijevremena konačna i djelomična otplata kredita isplaćenih do 31.12.2009. 2% iznosa koji se prijevremeno otplaćuje
min. 20,00 EUR / 150,00 HRK
max. 135,00 EUR / 1.000,00 HRK
Prijevremena konačna i djelomična otplata kredita isplaćenih nakon 01.01.2010.:
za iznos prijevremene otplate veći od 75.000,00 HRK ako je preostali rok na dan prijevremene otplate dulji od 12 mjeseci 1% iznosa koji se prijevremeno otplaćuje
za iznos prijevremene otplate veći od 75.000,00 HRK ako je preostali rok na dan prijevremene otplate jednak ili kraći od 12 mjeseci 0,5% iznosa koji se prijevremeno otplaćuje
za ukupan iznos prijevremene otplate u zadnjih 12 mjeseci jednak ili manji od 75.000,00 HRK 0,00 EUR/HRK
Ostalo
Izdavanje raznih potvrda i obračuna 40,00 HRK
Izdavanje brisovnog očitovanja 150,00 HRK
Pribavljanje podataka o sudionicima u kreditnom poslu sukladno Ovršnom Zakonu 20,00 HRK

*Iznosi naknada izraženi u eurima odnose se na ugovore sa valutnom klauzulom i obračunavaju se u kunskoj protuvrijednosti eura po srednjem tečaju tečajnice Hrvatske narodne banke važeće na dan obračuna. Iznosi naknada izraženi u kunama odnose se na ugovore bez valutne klauzule.

OSTALE ODREDNICE

Članak 2.

Ukoliko nije drugačije dogovoreno, iznos naknade obračunate za izvršenu uslugu od strane Štedionice teretiti će račun kredita.

Naknada za odobrenje redovnog stambenog kredita obračunava se od odobrenog iznosa kredita te dospijeva i naplaćuje se odmah pri prvoj isplati kredita.

Naknada za vođenje kreditnog računa obračunava se na mjesečnoj osnovi, posljednji kalendarski dan u mjesecu, odnosno na dan zatvaranja kreditnog računa te ujedno na isti dan dospijeva na naplatu.

Ukoliko se zbog smrtnog slučaja jednog od sudionika kreditnog posla (dužnika, sudužnika ili jamca) radi promjena sudionika, takva promjena po kreditu neće se naplaćivati. Troškovi i naknade za usluge koje je u ime i za račun dužnika podmirila Štedionica iz sredstava stambenog kredita, pripisuju se dugu stambenog kredita te se ukamaćuju i otplaćuju na isti način kao i kredit, osim ako Korisnik kredita iste nije uplatio odvojeno.

Sukladno čl. 12. Ugovora o kreditu, svi troškovi nastali provedbom Ugovora o kreditu (npr. trošak obustave mjesečnog anuiteta, revizija procjene nekretnine i dr.) koje temeljem ispostavljene fakture podmiruje Štedionica, terete račun Korisnika kredita u stvarno nastalom trošku.

Naknade obračunate za izdavanje raznih zatraženih potvrda, obračuna, izvoda na zahtjev klijenta i brisovnog očitovanja obračunavaju se i dospijevaju na naplatu s danom izdavanja istih. Svi troškovi javnobilježničkih usluga predstavljaju trošak Korisnika kredita.

Naknade za sve promjene po kreditu terete kreditni račun Korisnika kredita te se obračunavaju i dospijevaju na naplatu sa danom provođenja promjene.

Naknade za prijevremenu otplatu kredita (konačnu ili djelomičnu) terete kreditni račun Korisnika kredita te se obračunavaju i dospijevaju na naplatu sa danom obračuna za prijevremenu otplatu.

Naknade za prijevremenu otplatu kredita se mogu obračunati isključivo pod uvjetom ukoliko iznos prijevremene otplate premašuje iznos od 75.000 kn unutar 12 mjeseci. Ukoliko je iznos u razdoblju od 12 mjeseci 75.000 kn ili niži, navedene naknade se ne obračunavaju. Ukoliko je iznos kamata koje bi korisnik kredita platio tijekom razdoblja između dana prijevremene otplate kredita i dana redovne otplate kredita jednak ili niži iznosu naknade za prijevremenu konačnu otplatu kredita i prijevremenu djelomičnu otplatu kredita, naknade se ne obračunavaju u navedenom iznosu već iste mogu iznositi najviše do iznosa kamata po otplatnom planu koje bi klijent platio do kraja dospijeća kredita.

U slučaju da se novim kreditom Štedionice ili RBA obavlja prijevremena djelomična ili konačna otplata postojećeg kredita Štedionice, odobrava se popust od 100% na naknadu za prijevremenu otplatu kredita i na naknadu za izdavanje potvrda o stanju duga te pisma namjere.

Kod otkazanih Ugovora o kreditu, svi troškovi prisilne naplate potraživanja koje temeljem sudskog naloga, računa javnih bilježnika, javnih ovršitelja, odvjetnika i drugih podmiruje Štedionica, sukladno čl. 14. Ovršnog zakona i točke 12. Ugovora o kreditu, evidentiraju se kao potraživanje po kreditu u stvarno nastalim troškovima.

Odlukom Uprave ili drugim aktom u okviru posebnih akcijskih ponuda za kredite može se definirati iznos naknade za odobrenje kredita u iznosu do maksimalno 1% iznosa odobrenog kredita.

Iznosi naknada naplativih za ostale vrste usluga, koje nisu navedene u ovoj Odluci, bit će određene u posebnim odlukama Uprave Štedionice.
 

NAČELA ZA UTVRĐIVANJE PROMJENE VISINE NAKNADE

Članak 3.

Pri određivanju promjene visine naknada, Štedionica prati promjene uvjeta poslovanja kroz sljedeće troškove koji mogu posredno ili neposredno utjecati na iznos pojedine naknade:
  • administrativni troškovi koji uključuju troškove poštarina, pripreme i ispisa dokumenata za potrebe štediša, troškovi telefona u komunikaciji sa štedišama i dr.;
  • troškovi rada u poslovnom procesu koji uključuje uloženi rad djelatnika i vanjskih suradnika uključenih u proces;
  • operativni troškovi koji uključuju troškove ureda, održavanja, dorade i razvoja informatičkih sustava, troškove upravljanja rizicima poslovanja, troškove sigurnosti i osiguranja te drugi operativni troškovi.
 
Pored zavisnih troškova koji utječu na visinu naknada, pri odluci o promjeni pojedine naknade Štedionica uključuje i utjecaje na poslovanje te posredno i neposredno na visinu naknada:
  • regulatorni uvjeti koji se odnose na promjene zakona i propisa kojim se uređuje poslovanje i uvjetuje način na koji se odvija pojedina poslova aktivnost, odnosno pod kojim se pruža pojedina usluga;
  • tržišni uvjeti koji se odnose na uvjete i način pružanja usluga te visina i način naplate naknada u drugim institucijama na tržištu.
 
Promjena visine naknade predstavlja novo određivanje visine postojećih naknada i provodi se na temelju odluke Uprave Štedionice. Novo određena visina naknade dobiva se analizom utjecaja navedenih faktor na poslovanje i Štedionica je ovlaštena promijeniti naknade uslijed promjena navedenih uvjeta, troškova i okolnosti poslovanja za usluge i proizvode na temelju kojih se naplaćuju naknade.
 
Naknada za odobrenje i korištenje redovnog stambenog kredita je vezana uz stvarni trošak odobravanja kredita. Nakon sklapanja Ugovora o kreditu, za predmetni kredit se ne uvode nove naknade.

Štedionica na temelju svoje diskrecione ocjene donosi odluku o visini promjene naknada i uvjetima naplate iste te samostalno odlučuje hoće li i u kojem trenutku iskoristiti mogućnost naplate naknade. Štedionica je u svakom trenutku ovlaštena smanjiti visinu naknade, neovisno o promjeni materijalnih i regulatornih troškova.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se od 31.03.2017. godine. Stupanjem na snagu ove Odluke, stavlja se van snage Odluka br. 41/2016 od 14.07.2016. godine.

 Informacije za klijente Načela za utvrđivanje promjene visine naknade za usluge u štednom i kreditnom poslovanju Raiffeisen stambene štedionice d.d.

Pretraživanje
Unesite pojam:
Moja stambena štednja